Buurtcomité Ooglijdersgasthuis: kan het misschien ietsje minder?

Foto: Gert/Flickr

‘Waarom zo veel, zo hoog, zo diep?’ De nieuwbouwplannen van Driestar bv, eigenaar van het voormalig Ooglijdersgasthuis, doen te veel afbreuk aan de leefbaarheid van de buurt vindt het Buurtcomité Ooglijdersgasthuis.

Naast verbouw van de monumentale panden aan de F.C. Dondersstraat en Bleyenburgstraat wil Driestar bv het gebouw aan de Cornelis Evertsenstraat vervangen door een parkeergarage, appartementen en grondgebonden nieuwbouwwoningen (www.ooglijdersgasthuis.nl).

De directe omwonenden zijn niet tegen meer woningen blijkt uit hun zienswijze tegen de bouwenvelop van de gemeente, maar vrezen voor meer wateroverlast (door de parkeerbak), toenemende verkeersdruk, en afnemend woongenot door de overmatige bebouwing en minder groen. Bij participatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken met Driestar bv en de gemeente, kregen zij naar eigen zeggen geen gehoor voor deze bezwaren.

Driestar bv weigert volgens het comité vooralsnog in de richting van de omwonenden te bewegen. Hans van Leeuwen van het buurtcomité: ‘Wij hebben ons suf geparticipeerd, maar er is op geen enkele manier sprake van een dialoog. Die bijeenkomsten zijn er slechts voor de vorm.’

‘Driestar heeft het pand voor veel geld gekocht en moet ook de kosten van een ondergrondse parkeergarage terugverdienen, dat is een terugkerend argument van de ontwikkelaar,’ aldus comitélid Nils de Witte. ‘Maar dat wij als omwonenden veel geld steken in het onderhoud van onze huizen, daarvoor is geen enkel respect.’ De rekening wordt te eenzijdig bij de omwonenden neergelegd vinden ze dan ook. De Witte: ‘Vooral het gemak waarmee de gemeente lijkt in te stemmen met de plannen van Driestar is stuitend. Gemeentebeleid is om meer te bouwen in de stad. Maar als de gemeente een belang heeft bij de gang van zaken, moet zij terughoudend zijn in het nastreven ervan.’

Juridisch gezien kan het comité bezwaar maken tegen de wijziging van het bestemmingsplan. ‘Wij proberen zoveel mogelijk support in de wijk te krijgen om de gemeente te overtuigen van ons gelijk. Die bleek niet gevoelig voor meer dan honderd handtekeningen die we eerder presenteerden tegen de plannen. Dus we moeten een tandje bijzetten,’ zegt comitélid Frank Schreurs strijdlustig.

Driestar in een reactie op bovenstaand artikel:

Herontwikkeling van de locatie draagt bij aan de realisatie van de binnenstedelijke groeiopgave van Utrecht. Voor de stad levert dit project woningen op voor verschillende doelgroepen, waaronder ouderen, waar veel vraag naar is in Noord-Oost. De nieuwbouwwoningen zorgen voor een levendigheid in de straat en scoren goed op het gebied van energieverbruik. Herontwikkeling betekent een duurzame impuls voor het behoud van het rijksmonument. Daarmee wordt leegstand voorkomen en blijft het gebouw behouden. De parkeerdruk in het gebied neemt af doordat zowel bewoners als bezoekers een plek krijgen in de parkeergarage. De Cornelis Evertsenstraat wordt heringericht waardoor de bruikbaarheid en de uitstraling van de openbare ruimte verbeteren en verkeer en verblijf beter met elkaar in balans worden gebracht. Er wordt een bijdrage geleverd aan de aanpak van de wateroverlast in de wijk door het afkoppelen van het hemelwater en het vertragen van de afvoer middels het vergroenen van het binnenterrein en het toepassen van groene daken op de nieuwbouw.

Bij woningen worden nu eenmaal door de gemeente parkeerplaatsen vereist. In de participatie-bijeenkomsten hebben we dat laatste helder en duidelijk vernomen. En daar ook zeker op geacteerd. De bouwenvelop die nu voorligt, lost deze parkeerproblemen geheel op binnen het plan: voor zowel bezoekers als bewoners worden parkeerplaatsen gecreëerd. Dat was strikt genomen niet nodig, en is uniek voor een dergelijk project. Alle onderzoeken wijzen er overigens op dat dit zonder grondwaterconsequenties zal gebeuren. Die zorg is bij velen al weggenomen, maar gedurende de komende tijd zullen we daar uiteraard alle aandacht aan blijven geven. Het project levert overigens een behoorlijke verbetering in de waterhuishouding in de wijk.

De participatie die we hebben gehad met de buurt is veel meer dan door de gemeente gevraagd en vereist, overigens heeft de gemeente de wensen van de buurt wel degelijk hoog op de prioriteitenlijst geplaatst. De door de buurt en gemeente zeer gewenste parkeeroplossing is inderdaad in het plan opgenomen.

In de diverse gesprekken met omwonenden zijn er dus wel degelijk oplossingen gekomen voor collectieve en ook individuele bezwaren. Op dit moment wordt door de gemeente de bouwenvelop vastgesteld, waarbij de kaders (rooilijnen, nokhoogte) worden vastgesteld waarbinnen we een bouwplan mogen ontwikkelen. Al zullen er altijd verschilpunten blijven. Als belegger/ontwikkelaar blijven we met de buurt en onze buren in goed overleg, en iedereen is erbij gebaat dit mooie pand zo snel mogelijk te voorzien van een mooie invulling die recht doet aan de kwaliteit van de wijk.

In een reactie schrijft de gemeente het volgende:

De gemeente heeft haar best gedaan om omwonenden bij dit project te betrekken via een uitgebreid participatieproject. Het bewonerscomité Ooglijdersgasthuis is tot nu toe niet enthousiast over de plannen en het gevoerde proces. Daarentegen zijn er ook bewoners die positief zijn over de plannen.

Na een startbijeenkomst eind 2015 hebben er in de eerste helft van 2016 drie overlegavonden plaatsgevonden en zijn er met afzonderlijke bewonersgroepen ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd. Op dit moment voert de gemeente aanpassingen door naar aanleiding van de reacties van de bewoners. Hun belang nemen we hier nadrukkelijk in mee. Het is de bedoeling dat in november de definitieve bouwenvelop door het college wordt vastgesteld. Hierin staat aan welke randvoorwaarden de plannen moeten voldoen.

Afbeelding van de mogelijke uitwerking van het plan. Uit de Bouwenvelop F.C. Donderstraat/Gemeente Utrecht
Afbeelding van de mogelijke uitwerking van het plan. Uit de Bouwenvelop F.C. Donderstraat/Gemeente Utrecht

Zie voor de bouwenvelop: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/herontwikkeling-fc-dondersstraat-65/

Website van het buurtcomité: www.ooglijdersgasthuis.info