Aksie! Buurtbewoners bezetten supermarkt Kippersluis

 

Kippersluis bezet
foto DUIC
De controverse tussen supermarkt Kippersluis en Jumbo heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Kippersluis verloor een kort geding met ontruiming tot gevolg. Personeel en omwonenden hebben een vroeger Wittevrouwen kenmerkende actiementaliteit getoond en de zaak bezet. Vuilniswagen stonden voor de deur om het voedsel af te voeren. De deurwaarder durfde geen opdracht te geven de zaak te ontruimen. Om 17.00 uur was nog steeds niet ontruimd. Personeel is van plan de zaak vannacht te bewaken, maar verwacht wordt wel dat ontruiming morgenochtend vroeg zal gebeuren. Groen Links deed een oproep om de levensmiddelen niet in de vuilniswagen te gooien, maar naar de voedselbank te brengen.

Kippersluis
Ontruimers wachten foto DUIC

Op Facebook bedankt het personeel voor alle hulp: Godzijdank de rust keert weer op de Biltstraat te Utrecht. Voor vandaag: Wij willen alle volgers, vrienden, klanten en personeel enorm bedanken voor hun steun, bijdrage, inbreng, inzet en meer. We proberen met elke tip iets te doen. En los daarvan hebben we onwijs veel steun aan alle support! Zoals gebruikelijk: hartelijke groetjes van ons en hopelijk tot ziens in onze winkel!

Filmer Paul Hosek maakte een impressie over de ontruiming die niet doorging op donderdag 11 juli:

De zaak is een slepende affaire tussen Jumbo en Kippersluis, waarin tal van rechtszaken zijn gevoerd, die aanvankelijk in het voordeel van Kippersluis leken uit te pakken, maar waarin het tij onlangs keerde.

De kwestie begon in 2011 toen eigenaar Elzas Vastgoed het pand verhuurde aan Super de Boer, tegenwoordig onderdeel van Jumbo, die het onderverhuurt aan de ondernemers Tom en Martin van Kippersluis. Elzas wilde Super de Boer houden aan de bepaling in de hoofdhuurovereenkomst die voorschrift dat het winkelpand alleen mag worden verhuurd aan een SdB-franchisenemer of een aan Super de Boer gelieerde formule. Super de Boer eiste daarom in kort geding dat de Kippersluis-supermarkt uiterlijk 1 februari 2012 uit het pand zou vertrekken.


Tom en Martin van Kippersluis werden daarop in het gelijk gesteld door de rechtbank in Den Bosch die oordeelde dat Super de Boer franchisenemers niet kan verplichten over te stappen naar C1000 of een andere niet zelfgekozen formule. Advocaat Kees Kan pleitte tijdens het kort geding dat Super de Boer, met op de achtergrond Jumbo, nu opnieuw probeert een C1000 in de Utrechtse Biltstraat te vestigen, maar dan zonder de broers van Kippersluis. In een recent kort geding verloor Kippersluis en gelastte de rechter ontruiming.

Op Facebook geven de broers van Kippersluis de volgende uitleg over de rechtsgang:

Verklaring:
Beste klanten en volgers van onze Facebook-pagina,
Wat wij als Directie van Kippersluis Supermarkt Biltstraat BV heel lang voor onmogelijk hebben gehouden, is toch gebeurd.
Onze goed lopende supermarkt, gevestigd in een pand op de Biltstraat 74 dat wij in onderhuur hebben van JUMBO wordt uit dat bedoelde pand gezet.
Niet omdat ons enig verwijt treft maar uitsluitend omdat JUMBO in strijd heeft gehandeld met de hoofdhuurovereenkomst die zij had met de eigenaar-hoofdverhuurder de heer Alfred Elzas, die vervolgens bij de Rechter ontbinding van de hoofdhuurovereenkomst en ontruiming heeft gevorderd en verkregen.
Niet alleen hebben we aanwijzingen dat sprake is van samenspanning/samenspel tussen JUMBO en ELZAS ook uit de verschillende procedures is gebleken dat zij direct of indirect hebben samengewerkt om Kippersluis ontruimd te krijgen.
Wij hebben tot het laatste moment getracht een ontruiming te voorkomen. In het kort geding van dinsdag jl. heeft de dienstdoende Rechter de verweren en belangen van Kippersluis helaas niet serieus genomen of willen nemen waardoor ELZAS thans tot ontruiming overgaat waardoor ons bedrijf verloren gaat met alle ingrijpende en gevolgen van dien.
Wij zijn dus het enige slachtoffer in deze zaak. En dat terwijl Kippersluis in de afgelopen jaren tenminste vier procedures tegen JUMBO heeft gewonnen en steeds is geoordeeld dat uitsluitend JUMBO een verwijt treft van de situatie. Die vonnissen zijn ter informatie als bijlagen te verkrijgen in de winkel. JUMBO heeft op eigen kracht geen ontruiming kunnen bewerkstelligen maar heeft daarbij uiteindelijk de hulp van derden nodig gehad. In het kort geding van afgelopen dinsdag heeft JUMBO zelfs expliciet de kant van ELZAS gekozen.

Nadat wij eind december 2011 onze tweede procedure tegen JUMBO hadden gewonnen zijn wij in een voor ons onbegrijpelijke dynamiek terecht gekomen. Op 24 april jl. zijn vervolgens diverse vonnissen gewezen waarbij alle vorderingen van JUMBO gericht op ontruiming tegen ons telkens zijn afgewezen en geoordeeld is dat JUMBO als enige een verwijt treft. Desondanks wordt ELZAS toegestaan ons te ontruimen en zijn wij, terwijl ons ook volgens de vonnissen juist niets te verwijten valt, slachtoffer van de situatie.
Een gang van zaken als hiervoor omschreven is voor ons ook juridisch volstrekt onbegrijpelijk en dus vooral ook onaanvaardbaar. Daarvoor zal nog vóór dit weekend spoed-appèl worden ingesteld, maar te verwachten is overigens dat dit geen aanleiding zal zijn voor Elzas om ontruiming uit te stellen.
Aan al onze vaak zeer trouwe klanten en ons geliefde personeel bieden wij onze welgemeende en diepe excuses aan voor deze frustrerende gang van zaken waarbij niet zozeer het recht zegeviert maar veeleer de macht van het “grote geld” alleen al door vele jaren procederen die dat mogelijk maakt. Wij voelen ons als het muisje tegen de olifant.
Zodra we meer nieuws hebben melden we dit direct via dit kanaal. Keep U informed.