F.C. Dondersstraat en Veeartsenijterrein worden beschermd stadsgezicht


De F.C. Dondersstraat en o.a.  het Veeartsenijterrein worden voorgesteld als beschermd stadsgezicht. Dat gebeurt als onderdeel van het Monumenten Inventarisatieproject van jongere bouwkunst en stedenbouw (1850 tot 1940). Het voor te dragen beschermde gezicht in Utrecht-Oost  is een samenvoeging van enkele bijzondere gebieden: de Maliebaan, het Wilhelminapark en omgeving, de buurt met gebouwen op en rond het Veeartsenijterrein, inclusief de F.C. Dondersstraat.

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten vraagt in eerste instantie aan de gemeenteraad om advies in het kader van de voordracht. Nadat ook de Provincie en de Raad voor Cultuur hebben geadviseerd kunnen de ministers van I&M en OCW besluiten tot de definitieve aanwijzing.

Bestemmingsplan
Na de aanwijzing volgt de verplichting voor de gemeente om een beschermend bestemmingsplan vast te stellen. Daarmee worden de structuur (patroon van straten, pleinen, waterlopen), bouwvolumes (rooilijnen, kaphoogtes e.d.) en in hoofdlijnen de inrichting van de openbare ruimte (parken, groenzones, wegprofiel, trottoirs) vastgelegd.

Beschermde gezichten
Voor beschermde gezichten gelden enkele afwijkingen van de normale bouwregelgeving.  Bouwvergunningvrij bouwen geldt bijvoorbeeld maar beperkt in deze gebieden. Per 1 januari 2012 is het vergunningvrij bouwen aan de achterzijde en op binnenterreinen verruimd. Burgemeester en Wethouders kunnen bij een sloopaanvraag de eis stellen dat eerst een omgevingsvergunning/ bouwen moet zijn verleend, voordat de omgevingsvergunning/slopen wordt afgegeven. Deze bepaling is onder andere in de wetgeving opgenomen om ‘gaten’ in straatwanden te voorkomen.

Hogere huurprijzen
Ook op andere beleidsterreinen gelden soms afwijkingen ten opzichte van ‘normale’ gebieden. Zo kunnen volgens een richtlijn van de huurcommissies hogere huurprijzen worden gehanteerd voor historische panden in rijksbeschermde gezichten.